Menu
Menu
Nákupný košík

DOPRAVA ZDARMA📦nad 49,- €

Ochrana súkromia

V liturg.com si uvedomujeme, že máme zodpovednosť chrániť a rešpektovať Vaše súkromie a starať sa o Vaše osobné údaje.
Tieto všeobecné podmienky ochrany osobných údajov, vrátane našich Obchodných podmienok pre poskytovanie služieb vysvetľujú, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako používame Vaše osobné údaje a ako bezpečne uchovávame Vaše osobné údaje.
Zákon o ochrane osobných údajov (GDPR) nadobudol účinnosť dňom 25. mája 2018.
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov stanovuje Vaše práva podľa tohto zákona.

Kto sme?

 1. Liturg.com je on-line internetový obchod liturgických predmetov, ktorý prevádzkuje firma Ing. Marcela Tornikidis – HELIOS, so sídlom na ul. Huncovská 14a, 040 01 Košice, Živnostenské oprávnenie č. 860-15255, IČO 43571484 (ďalej len „Poskytovateľ“) vydáva tieto Podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, uzatvorenej medzi poskytovateľom na strane jednej a zákazníkom (ďalej len „zákazník“) na strane druhej.
 2. Odoslaním objednávkového formulára zákazník potvrdzuje svoj záujem o zabezpečenie objednávky, udeľuje svoj súhlas so znením týchto Podmienky ochrany osobných údajov a cenami tovaru Poskytovateľa.
 3. Zákazníkom je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorá má u spoločnosti Ing. Marcela Tornikidis – HELIOS registrovaný zákaznícky účet a ktorej táto spoločnosť predáva tovar na základe objednávky tovaru podanej prostredníctvom siete internet (on-line internetový obchod), alebo písomne, osobne, či telefonicky.
 4. Služby Poskytovateľa (predaj tovaru) sú určené len osobám, ktoré dosiahli vek nad 18 rokov, lebo Poskytovateľ nie je schopný pri uzatváraní zmluvy prostredníctvom siete internet overiť, či je osoba mladšia ako 18 rokov s ohľadom na svoj rozumový vývoj schopná posúdiť následky uzavretia zmluvy.
 5. Zákazník má možnosť vytvoriť si Zákaznícky účet. Zákazník, ktorý si vytvorí zákaznícky účet, teda zákaznícky profil, má prístup ku svojmu zákazníckemu účtu na adrese. Zriadenie a vedenie zákazníckeho účtu nie je nijako spoplatnené. Zákazník sa zaväzuje urobiť všetky opatrenia, aby zabránil prístupu akejkoľvek tretej osobe k svojmu účtu bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Vykonaním objednávky sa aktivuje príslušný zákaznícky profil.
 6. Zákazník odoslaním objednávkového formulára a následným potvrdením týhto podmienok Ochrany súkromia a Všeobecných obchodných podmienok výslovne potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že: Spoločnosť Ing. Marcela Tornikidis – HELIOS spracováva osobné údaje v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov 2016/679 známym ako GDPR (ďalej ako Nariadenie).
 7. Zákazník poskytne také údaje, ktoré sú aktuálnymi, pravdivými a úplnými informáciami podľa príslušných požiadaviek v objednávke a že sa nedopustí porušenia práva na ochranu osobných údajov tým, že uvedie údaje, či meno inej osoby bez jej predchádzajúceho súhlasu.
 8. Zákazník berie na vedomie, že spracovanie osobných údajov je zákonné a prebieha na základe právneho dôvodu z titulu plnenia zmluvy. Tým je zaručená zákonnosť spracovania osobných údajov. Pre tento účel spracovania poskytovateľ nepotrebuje súhlas zákazníka. V súvislosti s implementáciou európskej smernice PSD 2 dochádza pri platobných transakciách platobnou kartou (GooglePay, ApplePay) k viacnásobnému overeniu zákazníka, tzv. silné overenie klienta na strane jeho vydavateľa. Od 30. septembra 2021 máme povinnosť v rámci GDPR poskytovať našej spracovateľskej banke tieto rozšírené osobné údaje o zákazníkovi.
   • Meno
   • E-mailová adresa
   • Domáce telefónne číslo
   • Číslo mobilného telefónu
   • Fakturačná adresa
   • Dodacia adresa
 1. Osobné údaje poskytovateľ spracováva po dobu trvania služby. Po skončení tohto zákonného dôvodu sú údaje na užívateľskom účte anonymnými. Výnimkou je iba prípad, keď má pre ďalšie spracovanie osobných údajov zákazníka poskytovateľ oprávnený záujem.
 2. Poskytovateľ je oprávnený v zmysle Zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení a v rámci oprávneného záujmu na spracovanie osobných údajov podľa Nariadenia, zasielať zákazníkom e-mailové a SMS správy vzťahujúce sa na plnenie objednaných služieb, vrátane správ obsahujúcich informácie o iných službách poskytovateľa.
 3. Poskytovateľ je oprávnený identifikovať zákazníka, ak si to vyžiadajú orgány činné v trestnom konaní, alebo ak je taká identifikácia nutná podľa platných právnych predpisov.


Osobitné ustanovenia

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť údaje a databázu proti zneužitiu, v prípade odovzdania údajov tretím osobám v súlade so zákonom a týmito Podmienkami však poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ich prípadné zneužitie, okrem zodpovednosti stanovené zákonom.

Poskytovateľ je oprávnený odstrániť Zákaznícky účet v prípade, že:

 1. poskytovateľ má dôvodné podozrenie, že zákazník ho používa v rozpore s platnými zákonmi a všeobecne záväznými etickými a morálnymi princípmi spoločnosti, alebo dobrými mravmi, alebo má slúžiť porušovanie práv tretích osôb, alebo k páchaniu, alebo napomáhaniu trestnej činnosti.
 2. zákazník poruší povinnosti ustanovené v Podmienkach alebo povinnosti stanovené certifikačnými autoritami.

Zákazník je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho Zákazníckeho účtu, alebo vymazanie všetkých údajov z databázy, a to cez náš online formulár.


Ako zákon chráni zákazníka
Zákony o ochrane údajov nás oprávňujú uchovávať Vaše osobné údaje len v odôvodnených prípadoch. Podklad pre spracovanie osobných údajov zahŕňa Váš súhlas za účelom plnenia zmluvy, alebo za účelom platby či prevodu.


Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje?
Informácie o vás získame, ak:
1) Používate našu webovú stránku
2) Vyplníte formuláre na našej webovej stránke
3) Ak nás kontaktujete telefonicky, e-mailom, živým rozhovorom, alebo iným spôsobom ohľadom ktoréhokoľvek z našich produktov a služieb, alebo počas nákupu takýchto produktov.
4) Informácie o Vás zhromažďujeme aj keď sa zaregistrujete, zúčastníte sa súťaže, alebo keď nás informujete o akejkoľvek inej záležitosti.
5) Ak ste nám poskytli osobné údaje v súvislosti s treťou stranou (napríklad pri objednávaní pre niekoho iného, ​​jeho menom), ručíte, že ste dostali výslovný súhlas od tretej strany za sprístupnenie a používanie jej osobných údajov.

Aký druh ostatných údajov zhromažďujeme?
Osobné údaje, ktoré môžeme od vás získať zahŕňajú vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, informácie o platbe. Môžeme tiež uvádzať informácie o Vašich návštevách na našej stránke vrátane údajov o návštevnosti, údajov o polohe, webových denníkov a ďalších komunikačných údajov. Taktiež vedieme záznamy o Vašich dotazoch a korešpondencii v prípade, že nás kontaktujete.
Upozorňujeme, že akékoľvek video, obrázok, alebo iný obsah sprístupnený pre nás e-mailom, alebo inak, a ktorý nesúvisí s objednávkou, či s publikovaným obsahom, nie je predmetom našej ochrany osobných údajov.

Ako používame Vaše osobné údaje?
Informácie o Vás používame nasledujúcimi spôsobmi:
• spracovávame objednávky, ktoré ste nám zaslali;
• poskytujeme vám produkty a služby;
• za účelom prieskumu, rozvoja a vylepšovaní našich služieb;
• poskytujeme starostlivosť o zákazníka vrátane odpovedí na Vaše požiadavky, v prípade ak nás kontaktujete s dopytom;
• spravujeme účty, spracovávame platby a sledujeme fakturáciu a platby;

Retenčné obdobia
Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania obdobia, kým ste zákazníkom liturg.com. Vaše údaje si ponecháme len tak dlho, ako je to potrebné v súlade s platnými zákonmi.
Pri uzatvorení vášho účtu môžeme Vaše údaje uchovávať až 7 rokov po zrušení Vašich služieb u nás. Možno nebudeme môcť vymazať Vaše údaje pred týmto časom z dôvodu našich zákonných a / alebo účtovných povinností. Uisťujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú použité len na tieto účely, ktoré sú tu uvedené.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Tu je zoznam všetkých spôsobov, ako môžeme použiť Vaše osobné údaje a ako zdieľame informácie s tretími stranami:
Vaše dáta spracovávame za účelom expedície tovaru, fakturácie, podpory a poskytovania služieb.

Tretie strany
Aby ste predišli pochybnostiam, nebudeme a nikdy nepredávame Vaše osobné údaje tretím stranám na marketingové ani reklamné účely.
Vaše osobné údaje môžeme odovzdať tretím stranám za účelom poskytovania služieb v našom mene (napríklad spracovanie Vašej platby, alebo dodávky). Budeme však zdieľať o Vás iba obmedzené informácie, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby.
Rovnako môžeme zdieľať Vaše osobné údaje, ak máme povinnosť zverejňovať údaje za účelom splnenia zákonnej povinnosti, alebo za účelom ochrany práv, majetku, alebo bezpečnosti firmy liturg.com, našich zákazníkov, alebo tretích strán. Toto zahŕňa okrem iného výmenu informácií s inými spoločnosťami a organizáciami za účelom ochrany pred podvodmi, znižovanie kreditného rizika a riešenie sporov. Urobíme však všetky potrebné kroky na zabezpečenie ochrany Vašich práv a osobných údajov.

Vaše práva
V záujme zabránenia použitia alebo spracovania Vašich osobných údajov môže dôjsť k oneskoreniu, alebo k zabráneniu v plnení zmluvných záväzkov voči vám v súvislosti s akýmikoľvek objednávkami, ktoré ešte nie sú splnené. Môže to tiež znamenať, že nebudeme schopní poskytnúť naše služby ani spracovať zrušenie akejkoľvek existujúcej služby, alebo objednávky.
Máte právo vzniesť námietky proti používaniu Vašich osobných údajov, alebo nás požiadať, aby sme ich vymazali, odstránili, alebo prestali používať. Existujú právne a účtovné dôvody, prečo uchováme Vaše údaje, ale informujte nás, ak si myslíte, že uchovávame, alebo používame Vaše osobné údaje nesprávne.
Informácia o ochrane osobných údajov je vám k dispozícii v čase zhromažďovania Vašich osobných údajov.
Osobné údaje môžete zobraziť, upraviť, alebo odstrániť prostredníctvom Vášho zákazníckeho účtu na stránkach liturg.com. Máte právo nás požiadať, aby sme Vaše osobné údaje nespracovávali na marketingové účely.

Prístup k údajom a ich aktualizácia

Na našich stránkach máte možnosť zabezpečiť korektnosť Vašich informácií tak, aby všetky Vaše údaje, vrátane (ale nie výhradne) mena, adresy, obchodného názvu, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a platobných údajov boli aktualizované. Môžete to urobiť aktualizáciou osobných údajov v rámci Vášho zákazníckeho účtu na stránkach liturg.com. Máte právo na prístup k informáciám, ktoré máme o Vás.

Máte k dispozícii nástroje GDPR ako úprava údajov, prevzatie svojich údajov, prístup k osobným údajom, ktoré ukladáme. Zároveň máte parvo byť zabudnutý (všetky uložené údaje sa vymažú).


Použivanie cookies
Naše pravidlá cookies sú k dispozícii na zobrazenie tu.


Odkazy na iné stránky
Liturg.com
môže poskytovať odkazy na stránky tretích strán. Keďže tieto webové stránky nekontrolujeme, odporúčame, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov na týchto stránkach. Akékoľvek informácie poskytované na týchto stránkach nebudú pod našou kontrolou a nebudeme zodpovední za zásady a postupy ochrany osobných údajov týchto stránok.


Kde ukladáme Vaše osobné údaje
Dodržiavame prijaté normy ISO na ukladanie a ochranu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, vrátane prípadného použitia šifrovania.
Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na našich zabezpečených serveroch v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len EHP). Vaše informácie sa môžu prenášať a uchovávať v krajinách mimo EHP v súvislosti s poskytovaním služieb. Zákony v týchto krajinách nemusia poskytovať rovnakú ochranu ako v EHP, iba ak akákoľvek tretia strana mimo EHP súhlasila s dodržiavaním európskych úrovní ochrany údajov, pokiaľ ide o prenos, spracovanie a uchovávanie akýchkoľvek osobných údajov. Poskytnutím svojich údajov súhlasíte s týmto prenosom a ukladaním.
Keďže prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný, nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich údajov prenášaných na našich stránkach a akýkoľvek prenos je na Vaše vlastné riziko. Akonáhle dostaneme Vaše informácie, použijeme prísne postupy a dostupné bezpečnostné prvky, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu.
Všetky citlivé údaje sú na našich stránkach šifrované a chránené.
Keď ste si vybrali heslo, ktoré vám umožňuje prístup k niektorým častiam našich webových stránok, ste zodpovední za zachovanie dôvernosti hesla. Žiadame Vás, aby ste nikomu nezdieľali heslo.

Zodpovednosť
Urobíme primerané kroky na ochranu Vašich údajov v súlade s platnými zákonmi a v súlade s našimi všeobecnými zmluvnými podmienkami.

Zlyhania údajov
V prípade porušenia bezpečnosti údajov zabezpečíme dodržiavanie našich povinností podľa platných zákonov o ochrane údajov.


Kontaktujte nás
Ak máte akékoľvek otázky, alebo pripomienky, pošlite nám prosím správu. Radi vyhovieme Vašim požiadavkám.


Vaše právo podať sťažnosť
Máte právo podať sťažnosť na to, ako spracovávame Vaše osobné údaje:

Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ)
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

Sekretariát úradu:
+421 /2 3231 3214
+421 /2 3231 3249

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
web: https://www.dataprotection.gov.sk/