Menu
Menu
Nákupný košík

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Definície pojmov

Internetový obchod liturg.com je prevádzkovaný spoločnosťou Ing. Marcela Tornikidis – HELIOS, so sídlom Huncovská 3947/14a, 040 01 Košice, živnostenské oprávnenie číslo 860-15255. IČO 43571484, DIČ SK1033568624. Tel.: 0948001538.

Kupujúci alebo zákazník – akákoľvek plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo existujúca právnická osoba, za predpokladu, že riadne vyplní a zašle objednávku predávajúcemu v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok a predávajúci jej objednávku akceptuje;

Tovar, alebo predmet kúpy, alebo zásielka – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu, liturgické predmety.

Kúpna cena – cena uvedená na stránke obchodu liturg.com pri danom tovare v okamihu objednania tovaru zákazníkom, ak nie je dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim niečo iné;

Prepravné náklady – náklady na prepravu tovaru kupujúcemu na ním udanú adresu (poštovné, služby kuriéra, doprava a pod.);

Zmluvné strany – predávajúci a kupujúci;

Bankový účet – je bankový účet č. 0523931816 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Bratislava, ktorý patrí predávajúcemu;

VOP – tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa riadi nákup a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu liturg.com.

Článok II.

Objednávanie tovaru

Kupujúci si objednáva tovar z internetového obchodu na základe ponuky uvedenej na stránke www.liturg.com a to prostredníctvom elektronického objednávkového formulára (ďalej ako „objednávka“). Podmienkou platnosti objednávky je riadne vyplnenie všetkých povinných polí objednávkového formulára. Takto vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky kupujúcemu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke, oznámenie o prijatí objednávky, ktorá obsahuje sumarizáciu objednávky. Oznámenie o prijatí objednávky sa považuje za akceptovanie objednávky, ktorým vzniká zmluvný vzťah t.j. kupujúcemu zaslané oznámenie o prijatí objednávky je zároveň aj potvrdením o uzatvorení kúpnej zmluvy.

 • označenie objednaného tovaru a počtu balení,

 • cena s uvedením poplatku za doručenie tovaru,

 • termín a miesto doručenia tovaru, prípadne uvedenie odberateľa ak tento nie je totožný s kupujúcim,

 • spôsob doručenia/dopravy tovaru

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá doručením oznámenia o prijatí objednávky (akceptácie) predávajúceho kupujúcemu. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a prepravné náklady. Kupujúci akceptuje spôsob uzatvorenia zmluvy postupom podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku a to v elektronickej podobe. Predávajúci nie je povinný preverovať právnu totožnosť kupujúceho po obdržaní jeho objednávky.

Článok III.

Kúpna cena a platobné podmienky

Objednávka je záväzná. Zákazník je povinný uhradiť objednávku do 10 dní odo dňa vytvorenia objednávky. Pokiaľ si zákazník žiada storno objednávky, je potrebné, aby žiadosť o zrušenie objednávky zaslal elektronickou formou , alebo poštou. Tovar na objednávku nie je možné stornovať.

Kúpne ceny tovaru uvedené na stránke www.liturg.com sú platné v okamihu objednania tovaru kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru v prípade zmeny peňažných kurzov, výrazného zvýšenia inflácie, zmeny legislatívy, zmeny daňových predpisov, alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a distribútorov tovaru.

Všetky kúpne ceny sú v EUR. Nie sme platcom DPH. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej čiastky na bankový účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti (na dobierku v rámci územia Slovenskej republiky) pri dodávke tovaru prostredníctvom pošty alebo zmluvného kuriéra, alebo uhradením platobnou kartou. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny kupujúcim (výhrada vlastníckeho práva). 

KUPUJÚCI MÔŽE UHRADIŤ KÚPNU CENU TOVARU JEDNÝM Z NASLEDUJÚCICH SPÔSOBOV:

 • bezhotovostne: platobnou kartou. Využívame 3D-Secure riešenie - najmodernejšiu aplikáciu kartových Asociácií MasterCard a VISA umožňujúce bezpečné platby kartou na internete. Akceptujeme väčšinu svetových platobných kariet s logom spoločnosti Visa International alebo MarsterCard International, platby Google Pay aj Apple Pay - na kompatibilnom Apple zariadeniu,

 • bezhotovostne: cez bránu PayPal - kupná cena sa navýši o poplatok, ktorý účtuje platobná brána,

 • bezhotovostne: bankovým prevodom. V prípade bankového prevodu je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia od predávajúceho o akceptácii objednávky. V prípade, že kúpna cena nebude včas uhradená, predávajúci má právo zrušiť jednostranne objednávku,

 • hotovostne/bezhotovostne: na dobierku prostredníctvom pošty alebo kuriéra pri prevzatí tovaru v rámci územia Slovenskej republiky  - kupná cena sa navýši o poplatok, ktorý účtuje doručovací partner,

 • hotovostne: pri prevzatí tovaru osobne na adrese Kavečianska cesta 41, Košice.

K cene tovaru sú pripočítané prepravné náklady, ktoré je kupujúci povinný uhradiť ako celkovú kúpnu cenu, ak nie je dohodnuté inak. Odovzdanie tovaru kupujúcemu je možné až po alebo súčasne s úplným zaplatením kúpnej ceny, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. Kupujúcemu bude na kúpnu cenu vystavená predávajúcim faktúra, ktorá mu bude zaslaná po odoslaní tovaru vo formáte .pdf na mail, ktorý uvedie kupujúci. Faktúra slúži zároveň ako daňový doklad. Faktúra je zároveň i dodacím listom. Pri osobnom odbere s platbou v hotovosti bude kupujúcemu vystavený pokladničný doklad. Všetky akcie uvedené v internetovom obchode platia do vypredania zásob, ak nie je výslovne uvedené inak.

Ak nebude predávajúci schopný zabezpečiť uhradenú objednávku, budú zákazníkovi vrátené všetky platby v plnom rozsahu.

Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočňovať akcie a zľavy na tovar kedykoľvek i bez predchádzajúceho oznámenia.

Článok IV.

Dodacie podmienky a doba realizácie objednávky

Objednaný tovar bude odovzdaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (podľa objednávky) a to odoslaním (poštou alebo zmluvným kuriérom), alebo si ho kupujúci vyzdvihne osobne v kancelárii na Kavečianskej ulici 41 v Košiciach. Lehota na doručenie tovaru závisí aj od toho, či má predávajúci objednaný tovar na sklade alebo ho musí objednať u dodávateľa.

 • ak má predávajúci tovar na sklade a objednávka bola kupujúcemu akceptovaná v pracovný deň, predávajúci zabezpečí do 48 hodín jeho odoslanie na prepravu (kuriérom, poštou).

 • ak predávajúci nemá tovar na sklade (je potrebné tovar objednať od dodávateľa/výrobcu), predávajúci zabezpečí jeho odoslanie na prepravu (kuriérom, poštou), alebo osobné dodanie.

Lehota na doručenie tovaru prostredníctvom kuriéra je cca 1 pracovný deň od odoslania na prepravu predávajúcim. Lehota na doručenie tovaru prostredníctvom poštovej služby sú 3 pracovné dni od odoslania na prepravu predávajúcim. V prípade bezhotovostnej platby lehota plynie od pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. V prípade nedostupnosti tovaru sa lehota na doručenie tovaru môže predĺžiť. V prípade predĺženia tohto času alebo zmeny v objednávke bude predávajúci kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do pätnástich (15) dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru. Kupujúci je povinný tovar prevziať, pri dodaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu a prípadné nedostatky okamžite oznámiť prepravcovi a riešiť prostredníctvom reklamácie zásielky.

Cena za prepravné náklady zásielok sa automaticky vygeneruje v priebehu zadania objednávky a závisí od destinácie a hmotnosti zásielky. Doručenie zásielok na Slovensko a do ostatných krajín je možné realizovať Slovenskou poštou, zásielkou 1. triedy. Okrem toho pre doručenie zásielok na Slovensko a do Českej republiky je možné využiť expresné doručenie priamo na adresu odberateľa kuriérskou spoločnosťou DPD alebo Packeta Slovakia s.r.o. (poznáte ako Zásieľkovňa). Taktiež v rámci Slovenska, Českej republiky, Rumunska a Maďarska je možné využiť doručenie na odberné miesta spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o.

Ak zákazník získa nárok na dopravu zdarma, bude dopravca stanovený podľa interných kritérií a praktík internetového obchodu liturg.com, vždy so zreteľom na všeobecnú spokojnosť zákazníka. Doprava zdarma sa týka dodania tovaru v rámci územia Slovenskej republiky.

Internetový obchod liturg.com dodá tovar bez započítania prepravných nákladov ak bude dosiahnutá minimálna určená výška objednávky, ktorá je zreteľná na domovskej stránke obchodu.

Článok V.

Reklamačný poriadok a vrátenie tovaru

Pracovníci obchodu liturg.com sa snažia poskytovať zákazníkom čo najlepšie služby. Aj napriek tomu sa môže stať, že dôjde k chybe. Preto ak potrebujete tovar zakúpený v našom internetovom obchode liturg.com vrátiť, alebo reklamovať, prosím, prečítajte si nasledovné informácie.

Záručná doba a reklamácie tovaru

Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode liturg.com je podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že predávaný tovar:

 • je bez vád

 • má kvalitu a úžitkové vlastnosti predávajúcim popisované,

 • má kvalitu a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé

 • odpovedá požiadavkám právnych predpisov,

 • má odpovedajúce množstvo, mieru, hmotnosť,

 • odpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie tovaru uvádza, alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky cez náš online formulár, alebo telefonicky v pracovné dni na telefónnom čísle 0948 001 538. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky, alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite, prosím, na adresu HELIOS – Ing. Marcela Tornikidis, Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice. Odporúčame Vám tovar zaslať ako list/balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Po prevzatí reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom, alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), alebo Vám vrátime vámi uhradenú penežnú čiastku. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Článok VI.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy, dôsledky odstúpenia od zmluvy, záručná doba

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia doplnkového sortimentu kupujúcim. Spolu s vrátením tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu písomne krátky list s textom, že odstupuje od kúpnej zmluvy, číslo objednávky a uvedenie spôsobu, akým chce kupujúci vrátiť peniaze za tovar. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

Vrátený tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoužitý, s kompletným príslušenstvom a kópiou dokladu o kúpe. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a nepoužitý, predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar. Prepravné náklady na vrátenie tovaru sa kupujúcemu vracajú iba v tom prípade, ak tovar nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, resp. bol vadný. Kupujúci môže vrátiť tovar a odstúpiť od zmluvy zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený tovar – kupujúci je povinný zaslať tovar ako balík, nie na dobierku. Zásielky na dobierku predávajúci nie je povinný preberať.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za účinné, ak kupujúci doručil vo vyššie uvedenej lehote predávajúcemu písomný list. Predávajúci je oprávnený posúdiť, či bolo odstúpenie od zmluvy vykonané v súlade s týmito VOP. V prípade, ak predávajúci vyhodnotí odstúpenie od zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho tovar.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení kupujúceho od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri platbe, pokiaľ výslovne nesúhlasil kupujúci s iným spôsobom platby a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru kupujúcim späť, podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Článok VII.

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (elektronickou formou), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.

Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci (spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Kupujúci (spotrebiteľ) podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci spolu s vyplnením a odoslaním objednávky udelí predávajúcemu súhlas s ustanoveniami týchto VOP aj so spracovaním osobných údajov. Kupujúci tým potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a bude ich rešpektovať. Objednávka je bez poskytnutého súhlasu s VOP neplatná. Tieto VOP platia pre kupujúceho v takom znení, ako je uverejnené na internetovej stránke www.liturg.com v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

Každá zmena týchto VOP bude zverejnená na internetovej stránke www.liturg.com a dňom uverejnenia bude aj účinná. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito VOP, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.